Podmienky spracúvania osobných údajov

Zásady spracovania a uschovania osobných údajovI. Základné ustanovenia

1. TOP ZNAČKY, s.r.o., Majernikova 1/B, 841 05, Bratislava, IČO 47974150 spracúva osobné údaje podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (General Data Protection Regulation, ďalej len GDPR). Spoločnosť TOP ZNAČKY, s.r.o., je v zmysle GDPR prevádzkovateľ.

2. Dotknutou osobou, ktorej sa poskytuje ochrana je fyzická osoba bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom. Táto ochrana sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov právnických osôb, najmä podnikov založených ako právnické osoby vrátane názvu, formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, bydlisko, adresa doručenia, telefón a e-mail.II. Zdroje osobných údajov a zákonný dôvod ich spracovania:

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje zákazníkov, ktoré mu poskytnutú zákazníci pri objednávke služby, pri vyjadrení predbežného záujmu o službu, pri poskytovaní telefonickej, alebo e-mailovej podpory za nasledovným účelom:

a) za účelom vybavenia objednávky a dodania služby podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR- plnenie zmluvy

Na tento účel budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje:

–meno a priezvisko zákazníka, fakturačná adresa, telefón, e-mail
-meno a priezvisko príjemcu služby (ak je iný ako zákazník), adresa, telefón, e-mail

b) za účelom priameho marketingu, najmä vo forme zasielania newsletteru s produktovými novinkami a špeciálnymi ponukami podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – na základe výslovného súhlasu zákazníka pri objednávke, registrácii na newsletter alebo pri administrácii účtu

Na tento účel budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje:

– meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo

c) za účelom oprávneného záujmu prevádzkovateľa  podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem, ktorý sa vzťahuje na obchodné oznámenia pre všetkých zákazníkov, napríklad informácia o zmene obchodného mena, adresy prevádzky, o zavedení vernostného programu.

Na tento účel budeme spracovávať nasledujúce osobné údaje:– meno a priezvisko, fakturačná adresa, e-mail, telefónne číslo

d) za účelom plnenia našich zákonných povinností vo vzťahu k orgánom verejnej moci podľa čl. 6 ods. 1 písm. GDPR.

Na tento účel budeme spracovávať predovšetkým nasledujúce osobné údaje

– meno a priezvisko, fakturačná adresa

III. Doba uchovávania údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom a po dobu nevyhnutnú na plnenie zákonných povinností vo vzťahu k orgánom verejnej moci vyplývajúcich z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

Po dobu, kým pretrváva súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však 10 rokov, alebo do doby výslovného odvolania súhlasu na spracovanie osobných údajov

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

IV. Sprostredkovatelia a príjemcovia pri spracovaní osobných údajov

1. Sprostredkovateľom povereným pri spracovaní osobných údajov je dodávateľ prevádzkujúci e-shop, spravujúci databázu a webovú aplikáciu na adrese www.topznacky.sk a topznacky.eu

2. Príjemcami osobných údajov sú nasledovné subjekty:

a) dodávateľ prevádzkujúci e-mail marketingovú službu, ktorý spracováva a uchováva pre tento účel e-mailovú adresu zákazníka.b) Prepravné alebo kuriérske spoločnosti zabezpečujúce prepravu tovaru ako ďalší prevádzkovateľ

c) Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, finančná správa, ostatné orgány verejnej moci, ak poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných požiadaviek prevádzkovateľa

V. Vaše práva v súvislosti so spracovaním a uschovaním osobných údajov

1. Za podmienok stanovených v nariadení GDPR máte:

a) právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, o právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR. o právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

b) právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a o právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

c) právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. II odseku. I. týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VI. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S podmienkami spracovania osobných údajov za účelom priameho marketingu na základe výslovného súhlasu zákazníka súhlasíte zaškrtnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov vo formulári na objednávku, pri registrácii na newsletter, alebo pri administrácii účtu. Aktivovaním súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018