Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.topznacky.sk (predávajúci), ktorého prevádzkovateľom je TOP ZNAČKY S.R.O., Majerníková 1/B, 841 05 Bratislava, IČ: 47974150, DIČ: SK2024170236. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich).

 

OBJEDNÁVKA TOVARU

Na stránke www.topznacky.sk je kompletný zoznam bežne dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru je vždy potvrdená na základe objednávky.

Objednávanie tovaru je možné iba prostredníctvom elektronického obchodu www.topznacky.sk (ďalej iba „e-shop“). K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku prostredníctvom webového formuláru odošle. Táto odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

Objednávka vzniká pri objednávaní tovaru v internetovom obchode vyplnením internetovej objednávky podľa určeného postupu a jej konečným potvrdením. Internetová objednávka je platná, ak sú pravdivo a úplne vyplnené predpísané údaje požadované pri registrácii .

Objednávky zrealizované prostredníctvom internetového obchodu www.topznacky.sk sú záväzné pre obe strany – predávajúceho a kupujúceho. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky na strane kupujúceho a prijatím objednávky na strane predávajúceho.

Pred odoslaním objednávky má kupujúci povinnosť si overiť cenu tovaru vrátane súvisiacich poplatkov UPS.

V prípade, ak kupujúci objednaný tovar cez internet preberá osobne, predávajúci iba potvrdzuje, že tovar je pre zákazníka pripravený.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci poskytnutím svojej e-mailovej adresy súhlasí že môže byť informovaný o nových produktoch a zľavách internetového obchodu www.topznacky.sk

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7, ods. 4, pís. b zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.topznacky.sk v časti „Môj profil“.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.topznacky.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane. Vyhradzujeme si právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V tomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

DODACIE PODMIENKY

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností v čo najkratšom možnom čase. Dodacie lehoty sa pohybujú v závislosti od druhu objednaného tovaru, priemerná doba dodania tovaru je 1 – 31 dní, môže sa však pohybovať v rozmedzí od 4- 6 týždňov podľa stavu na sklade.

 

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením predávajúcim. Po potvrdení sa dá objednávka zrušiť iba v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. Pokiaľ kupujúci zruší potvrdenú objednávku, je predávajúcemu povinný uhradiť škodu vzniknutú týmto jednaním (dokázateľné náklady ako napríklad doprava k zákazníkovi).

V prípade neprevzatia odoslaného tovaru na základe uskutočnenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť dodávateľovi vzniknuté náklady za balné poštovné a vratné, ktoré musel predávajúci uhradiť za doručenie objednávky, celkové náklady činia 9 Eur. Uvedenú sumu je nutné bezodkladne zaslať na číslo učtu 4010043504/3100 Ludová banka s variabilným symbolom číslom objednávky.

Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku bez udania dôvodu. V prípade ak nastane výrazná zmena ceny u dodávateľa, prípadne sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho s upresnením situácie.

 

ODSÚPENIE OD ZMLUVY

Zo zákona je možné bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z.

Odstúpiť môže zákazník tak, že tovar do zákonnej lehoty 14 dní doručí obchodným alebo doporučeným balíkom na adresu uvedenú v kontaktoch. Prípadne tak môže spraviť aj osobne.

Pri odstúpení je nutné uviesť číslo dokladu a účet kupujúceho, na ktorý mu bude do 14 kalendárnych dní zaslaná uhradená čiastka.

Predávajúci posúdi stav tovaru a oznámi stanovisko kupujúcemu.

  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
  • musí byť nepoškodený
  • musí byť kompletný
  • musí byť predložená kópia dokladu o kúpe
  • tovar musí byť zaslaný ako doporučená a poistená zásielka, tovar prosím neposielať na dobierku, nebude prevzatý.
  • v prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je dodávateľ oprávnený požadovať uvedenie tovaru do pôvodného stavu a uplatniť súdnou cestou náhradu vzniknutej škody na tovare (neúplný obsah, opotrebovaný tovar apod.)
  • predávajúci je povinný v prípade odstúpenia od objednávky vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť do 14 kalendárnych dní od obdržania zásielky.

 

VRÁTENIE TOVARU

 

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci – spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť

Tovar prosím zasielajte späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený vrátane príslušenstva (záručný list, návod na použitie…). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote spolu s tovarom zaslaný:

 

1. List o odstúpení od zmluvy  (nie je povinné, stáčí aj mailom)

2. Originálny doklad o kúpe alebo jeho kópiu

3. V prípade že tovar zasielate poštou treba poslať kópiu podaciho lístku na mail: obchod@topznacky.sk

(stáva sa že nám pošta nenechá doporučený lístok)
Tovar spolu s horeuvedenými dokladmi zasielajte na adresu :

 

TOP ZNAČKY s.r.o., Majerníková 1/B, 841 05 Bratislava, mobil: +421907 025 025

 

Uvedené doklady môžu byť priložené k tovaru. Odstúpenie od zmluvy môže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
•    poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na
odstúpenie od zmluvy,
•    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne
pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, keď je to možné.

Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet, resp. po vzájomnej dohode.

 

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.

 

CENY

Ceny uvedené v e-shope sú vždy aktuálne. U produktov je uvádzaná koncová cena.

Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 10. 2009 a nahradzujú všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúce upozornenia. Všetky otázky týkajúce sa obchodných podmienok smerujte na obchod@topznacky.sk