ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba, všetkým osobám používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom nieje stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca tovaru do SK. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená pre koncových zákazníkov, ale po dohode aj (nákup na IČ). Pokiaľ nieje uvedené inak, je na všetok nový tovar ponúkaný v našom e-shope záruka minimálne 24 mesiacov.

 

NEZROVNALOSTI

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nieje v súlade s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou) má kupujúci právo nato, aby predávajúci bezodkladne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúcom kúpnej zmluve jej opravou prípadne ak je tovar vadný tak výmenou, ak je tovar nedostačujúci (toto však záleží na dohode medzi predávajúcim a kupujúcim). Ak nieje takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy bude nutné výrobok zaslať na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch a do 15 dní od doručenia zásielky bude suma za objednaný tovar poukázaná na účet kupujúceho. Toto neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Kupujúci má právo na výmenu tovaru iba vtedy, nieje to vzhľadom k povahe vady neúmerné. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená čiastka späť.

 

POŠKODENÝ TOVAR VPLYVOM ČASTÉHO POUŽÍVANIA

Upozorňujeme tiež zákazníkov, že záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) zpôsobené jej častým používaním. Kratšiu životnosť výrobku vplyvom častého používania nemožno považovať za vadu veci a nedá sa ako taká reklamovať. Ďakujeme za pochopenie.

 

KDE REKLAMOVAŤ

Ak je v Slovenskej republike spoločnosť určená k prípadnej oprave tovaru tejto značky, alebo ak si zaisťuje opravu priamo výrobca, uplatní kupujúci právo na opravu u spoločnosti určenej k výkone záručnej opravy. V prípade ak nieje možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

 

POSTUP REKLAMÁCIE

Pri uplatnení reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup. Zvoľte na našej stránke odkaz „kontakt“ a spojte sa s nami telefonicky alebo mailom, kde sa Vám bude venovať obchodník, ktorý určí ďalší postup. Pokiaľ to bude možné, doporučíme Vám kontaktovať priamo výrobcu produktu u ktorého bude Vaša reklamácia vybavená. Inak bude nutné výrobok zaslať na adresu :

 

TOP ZNAČKY s.r.o., Majerníková 1/B, 841 05 Bratislava.

 

Ďakujeme za spoluprácu.

 

Tovar zasielajte iba v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale. Naša firma neručí za prípadne mechanické poškodenie pri preprave tovaru. Prosím pozor, aj pri osobnom dodaní reklamácie je nutné tovar odovzdať vrátane pôvodného obalu alebo odpovedajúcom obale ktorý zaisťuje jeho bezpečný transport (aj s pôvodnými štítkami na oblečení). V opačnom prípade predávajúci neručí za prípadne mechanické poškodenie pri preprave tovaru.

 

DORUČENIE REKLAMOVANÉ TOVARU

V prípade že nieje reklamovaný tovar osobne dodaný k reklamácií predávajúcemu a nebude odoslaný priamo k výrobcovi, ale do našej prevádzky, je kupujúci zodpovedný za prepravu a prípadné škody pri nej spôsobené. K preprave reklamovaného tovaru používajte výhradne originálne obaly. Doporučujeme tovar vždy posielať k tomu určenou službou a poistený.

 

Orgánom dozoru nad dodržiavaním povinností predávajúceho pri predaji tovaru je

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozká 32, 827 99 Bratislava
web: www.soi.sk